headerphoto

SENIORSERVIS - služby seniorům


 

Poslání

Posláním služeb osobní asistence SENIORSERVIS o.p.s. je podpora a pomoc směřovaná tělesně postiženým, zdravotně postiženým a seniorům tak, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí, realizovat každodenní život dle svých představ a žít běžným způsobem života srovnatelným s vrstevníky.

Cílová skupina

Službu poskytujeme osobám ve věku od 27 let (se zaměřením na osoby od 50 let):

tělesně postiženým

zdravotně postiženým

seniorům, kteří z důvodu věku či zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při běžných činnostech každodenního života.

Základní činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc při osobní hygieně

pomoc při zajištění stravy

pomoc při zajištění chodu domácnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Vlastní způsob realizace služby

Uživatele navštěvují asistenti v jejich domácnostech v předem dohodnutém čase. Uživatelé služby mají dlouhodobě specifikované požadavky, ale konkrétní náplň asistence určují a řídí dle svých momentálních potřeb, v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytování osobní asistence.

Místo poskytování a materiálně technické zabezpečení služby

Služba osobní asistence je terénní službou, je tedy poskytována v přirozeném prostředí uživatelů. Asistenti ke své práci využívají kompenzační a jiné pomůcky uživatele, organizace poskytuje nezbytné ochranné pomůcky. Pro vedení účetnictví, agend, porad osobních asistentů, jako kancelář ředitele a sociální pracovnice je využíváno sídlo organizace na adrese: Penzion pro seniory ATRIUM, Gen. Svobody 312/9, Liberec 13, PSČ: 460 14

Cena služby

Se řídí aktuálním ceníkem úhrad za služby, který je zájemci předán v tištěné podobě v průběhu jednání o poskytování služby. V elektronické podobě naleznete ceník ZDE.

Způsob vyřizování stížností

Uživatelé (jejich příbuzní, blízké osoby, zákonní zástupci aj.) si mohou kdykoliv stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytované služby. Stížnosti přijímá, eviduje a vyřizuje ředitelka a nebo sociální pracovnice. Podrobné informace a postupy k podání stížnosti naleznete ZDE.


 

Provozovatel:

SENIORSERVIS o.p.s.

Gen. Svobody 312/9, Liberec 14, IČ: 02576708

Statutární zástupce: Ing. Karla Kohoutová - ředitelka


PŮJČOVNA POMŮCEK

Naše zařízení rozšířilo své služby o službu půjčovny pomůcek, jejímž hlavním artiklem jsou elektrické polohovací postele. Smlouvu včetně ceníku najdete ZDE. V případě zájmu o pronájem, prosím, obraťte se na některý z kontaktů uvedených níže.

 

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE 

Atrium, spolek přátel penzionu pro seniory

Dne 25.8.2015 zápisem do spolkového rejstříku zahájil svoji činnost spolek založený na podporu činností našeho penzionu. V případě vašeho zájmu o členství ve spolku kontaktujte, prosím, zástupce rady na spolek@domovatrium.cz.

 

V případě, že budete mít zájem finančně přispět na transparentní účet Spolku, odešlete vyplněnou darovací smlouvu na výše uvedený mail.